You are here

aktc-akmi-badakhshan_ensemble_sebastian_schutyser_.jpg

Aqnazar Alovatov - Badakhshan Ensemble.
Copyright: 
AKDN / Sebastian Schutyser