Aga Khan Development Network
 

What's New

General News

Press Releases

Speeches

Spotlights

Publications

In the Media

E-mail Bulletin Archives

Photos & Slide Shows

Videos

Podcasts

Awards received

Grant News

Rss

Суханронии Шо{зода Амин Оuохон дар маросими кушодашавии расмии ме{монхонаи Сирена, Душанбе - 1-уми ноябри соли 2011

01 November 2011

 

Please also see: 
Remarks by His Highness the Aga Khan (English, Russian, Tajik)
Speech by Prince Amyn Aga Khan (English, Russian)
Speech by President Emomali Rahmon
Press Release (English, Russian, Tajik)
Opening Ceremony Photographs
Video
Hotel Photographs
Dushanbe Serena Hotel Website
Dushanbe Serena Hotel Fact Sheet (English, Russian, Tajik)

Xаноби Президент Ра{мон,
Воло{азрат,
Раиси Комитети давлатb оид ба сармоягузорb ва идораи амволи давлатb
Xанобон вазирон,
Xанобон,
Хонумон ва xанобон

Барои ман мояи хуш{олии бисёр бузург аст, ки имрeз Сиренаи Душанбе ба таври расмb кушода шуд. Rисмате аз ин ме{монхонa, албатта, ба таври uайрирасмb дар солгарди таxлили истиrлолият барои rабули муштариён омода буд, гарчанде ки кор{ои сохтмонb дар ме{монхона идома дошт ва бинову тас{илоти дигари он rисман тамомношуда буд. Дар он ваrт ва имрeз низ маrсад он аст, ки ин ме{монхона бояд ба сармоягузорон ва ме{монони байналмилалии сат{{ои гуногун, ки ба Тоxикистон таваxxe{ доранд, тас{илоти rобили пазироb кардан пешни{од кунад ва тавонмандиву омодагb ба кeмак ва мушорикат дар рушди ин мамлакат бошад. Маrсади Сиренаи Душанбе таrвият бахшидани инфрасохтори Тоxикистон ва густариши тиxорат, сайё{b ва сармоягузорb ба кишвар ва дар дохили кишвар аст.

Ба унвони як тас{илоти бозорb, ки дар он хидматрасонb як унсури асосии муваффаrият хо{ад буд, он {амчунин таъминкунандаи миrдори зиёди xои кор ва имконоти касбb барои мардуми ин кишвар аст. Сиренаи Душанбе ин бинои чандманзураест, ки аз утоr{ои ме{монхонаву бе{тарин тас{илоти {озиразамони ме{монхона ва {амчунин аз хона{о ва утоr{ои корb иборат аст.

Тарро{ии Сиренаи Душанбе як кори осон набуд, зеро он талаб мекард, ки ин бинои дорои андоза ва шакли {озиразамон инчунин бояд бо сиёсати Сирена, ки ба назар гирифтани меъморb ва зебошиносии суннатиро таrозо мекунад, мувофиr бошад. Мо {ама фарзандони гузашта{ои омехтаи таърихb {астем, ки rисме аз ин гузаштаро бештар ва rисматеро камтар меписандем. Ин ба монанди волидайн ё хонавода аст: мо бархеро аз дигарон зиёдтар меписандем, аммо дар маxмeъ ин мероси мост, он {озираи моро шакл мебахшад ва rабул кардани он барои {идояти ояндаи мо зарур аст.

Аз ин рe чолише, ки пешорeи Сирена rарор дошт, ин фирор кардан аз меъмории маснeъии ба истило{ байналмилалb, вале аслан хориxb буд, ки rисми зиёде аз меъмории {озираро мушаххас мекунад ва дар xой{ои дигар боиси та{син аст ва дар он навоварb бо фаровонb ва таxаммулу исроф мутародиф шудааст. Аз ин хотир мо тадrиrот{ои rобили таваxxe{еро дар со{аи {унарb ва фар{ангии ин кишвар анxом додем. Умеди ман ин аст, ки аз очинги рeи шиша{ои ин сохтмон то ба наrrошии печида бар девор ва тар{у декоратор{o дар саросари ме{монхона ва {амчунин то ба либоси коркунони мо ба як тарзи воrеb намоишди{андаи рангу фар{анги тоxикии ин кишвар бошад. Мо аз {амкорb бо {унармандони боистеъдод ва сахткeши мa{аллb (ва ман мехо{ам дар ин xо аз он{о ташаккур кунам) кeмаку дастгирии зиёд гирифтем. Иштиёr ва эxодкории он{о ба мо ил{ом бахшид. Он{о эътибори ин кишвар {астанд.

Маблаuи умумии ин лои{а зиёдтар аз 58 миллион доллари амрикоиро ташкил дод. Ин аз меъёр{ои маъмулb афзунтар аст ва он нархи як утоrро аз тарифи мутавассите, ки мо тавони расидан ба онро дорем, зиёдтар намуд. Набудани масоле{, нерeи кории мо{ир ва нархи {амлу наrл ба болоравии арзиши ни{оb таъсир расонд. Ин маблаu, албатта, rариб 4.6 миллион доллари амрикоиро, ки ширкат ба сифати андоз{ои мустаrиму uайримустаrим ба хазинаи давлат пардохт кардааст ва инчунин андоз{ои дигаре аз rабили боxи гумрукиро низ шомил аст.

Ба ин лои{а барои баргардондани чунин сармоягузории азим дар бе{тарин {олат муддати мадиде лозим аст. Ба ин тариr ин лои{а аслан як лои{аи инкишофb аст то як сармоягузории комилан тиxоратb ва он бояд мa{з ба {амин унвон шинохта ва пазируфта шавад. Дар ин xо ман мехостам, ки ба шарикон ва rарзди{андагон – Ширкати молии байналмилалb (IFC) ва Deutsche Investitions ва Entwicklungsgesellschaft MBH (DEG), Оxонсии Олмон оид ба рушд ташаккуроти самимии худро баён намоям. Бунёди Оuохон оид ба рушди иrтисодb (AKFED) аз он воrеан хуш{ол аст ки Оxонсии Олмон оид ба рушд (DEG) барои пайвастан бо мо ба {айси шарики баробар{уrуr розb шуд ва сарфи назар аз мавxудияти хароxот{ои калони uайримунтазира тасмим гирифт, ки {амкориро бо мо идома ди{ад.

Дар раванди сохтмон {удуди 300 нафар нирeи кории мо{ир ва нимамо{ир ба кор rабул шуданд, ки 80 фоизи он{о ша{рвандони тоxик буданд. Гузашта аз ин, ба хотири кам кардани вобастагb аз мутахассисони хориxb ба таври мудовим кушиш ба харx дода шуд, ки сат{и донишу мa{орати касбии коргарони мa{аллb баланд бардошта шавад. Аз мавxудияти ин кормандони мa{аллb бояд лои{а{ои сохтмонии оянда дар ин кишвар истифода баранд.

Дар {оли {озир ме{монхона 190 корманд дорад ва 90 фоизи он{оро ша{рвандони Тоxикистон ташкил меди{анд, ки дар бисёре аз маврид{о аз xониби мо омeзонда шудаанд. Ман мехо{ам ин мардон ва занони xавонро, ки шeру шавr ва майл ба омeзиши давомдор ва иxрои кор{о дар сат{и rобили та{синро бо худ овардаанд, табрик намоям. Ин сифат{о барои ме{монхонаи Сиренаи Душанбе {амчун меъёр{ои асосии сифату {ирфаb будан пешбинb шудаанд. Сирена, албатта, ба кори омeзиши давомдор ва баландбардории сат{и донишу мa{орати касбии кормандони xавону болаёrати мо диrrат меди{ад. Бо афзун гардидани таxриба ва бе{тар шудани мa{ораташон ба он{о вазифа{ои баландтар меди{анд ва аз ин ро{ он{о метавонанд даромади оила{о ва сифати зиндагиашонро бе{тар кунанд.

Маrсади мо ин аст, ки Сиренаи Душанберо ба бе{тарин ме{монхонаи ин кишвар табдил ди{ем ва он тар{у меъмории тоxикиро бо гармии ме{моннавозии тоxикb дар {ам омехта, сат{и баландтарини сифати хизматрасониро ба ме{монони байналмилаливу хориxb ва {амчунин ша{рвандони худи Тоxикистон пешни{од намояд. Мо истифодаи мa{сулоти бумиро ба {адди аксар расонда, ба хотири ко{иш додани вобастагb аз мa{сулоти воридотb бо кишоварзон ва таъминкунандагони мa{аллb кор мекунем. Умеди ман бар ин аст, ки ша{рвандони Душанбе ва боздидкунандагон аз Тоxикистон Сиренаи Душанберо ба {айси як xои вохeрb, барои лаззат бурдан аз имконоти ин ме{монхона, барои истиро{ат ва дидор бо {амдигар ба хотири як ла{заи хуш ё барои пешбурди кору манфиат{ои хеш истифода хо{анд кард. Ме{монхона дорои 85 утоrи ме{монон, аз xумла сюити президентb ва корb, 6 тарабхонаи навъи гуногун, маxлисго{{о, зиёфатго{, маркази таx{изондашудаи со{ибкорb, клуби бе{доштb бо оби маъданb ва таx{изоти варзишb, утоr{ои дармонбахшb, {авзи шиноварb дар болои бом ва дастрасb ба тамошо кардани манзараи ша{р то доманаи кe{{о ва {амчунини дигар боu{ои дилкушо аст.

Ин ме{монхона монанди Сирена{ои дигар меъёр{ои {ифзи му{ити зист аз назари мa{сулоту {ифозати энергия ва коркарди партов{оро ба таври шадид риоя мекунад. Мо ифтихормандем, ки тамоми ме{монхона{ои Сирена (мо дар {оли {озир дар миrёcи байналмилалb 34 ме{монхонаи Сирена дорем ва 3 тои дигар дар раванди сохташавb аст) аз чорчeбаи rавонин ва муrаррароти мавxуда оиди му{ити зист фаротар рафта, бо истифода аз технологияи xадид ва бо ба кор гирифтани шева{ои нав меъёр{ои навро таъин мекунанд. [аммонанди Сирена{ои дигар ин ме{монхона дар барномаи масъулияти ширкати иxтимоb иштирок дорад ва бо ташкилот{ои де{отии гуногун, институт{ои техникву таълимb ва xомеаи маданb {амкорb карда, он{оро дастгирb мекунад.
Дар ни{ояти сухан мехо{ам барои кeмаку {иссагузорb аз меъмори мо xаноби Рамеш Хосла ва ёвари e Анка Хагану, Ширкати сохтмонии BATT, паймонкорони мо, Мудирияти барномарезb ва сохтмон ва Мудирияти лои{аи мо из{ори ташаккури самимb намоям. Ба шарофaти он{ост, ки мо имрeз ба итмомрасии Сиренаи Душанберо дар {узури шумоён xашн мегирем. Ман ба ин гурe{ аз самими дил ташаккур мегeям. Кору эxод кардан бо шумо мояи шодb ва масаррат буд.

Ташаккур аз шумо.

Bookmark and shareBookmark & Share

Return to top